فرم

فرم را با اطلاعات مورد نیاز پر کنید به این نحو که مشخص کنید می خواهید فایل شما در چه زمانی دیده شود یا چه جور اطلاعاتی مورد نیاز شما می باشد

زمان دیده شدن می تواند به شکل تاریخ یا مناسبت باشد مثلا ۵/۵/۴۲ یا بعد از جام جهانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *